Ngã Dục Phong Thiên

Câu nói hay trong  - Avatar

Sơn bản vô ưu,

Nhân tuyết bạch đầu,

Thủy bản vô sầu,

Nhân phong khởi trứu

Dịch thơ : 

Sơn vốn vô ưu,

Vì tuyết mới bạc đầu,

Thủy vốn vô sầu,

Gió thổi mới nhăn nheo

Xem toàn bộ câu nói hay trong Ngã Dục Phong Thiên tại đây