Dị Thế Tà Quân

Câu nói hay trong  - Avatar

Trời làm lều trại, đất làm giường
Gió làm cao lương, mưa làm rượu
Mây làm hỉ đường, sương làm chứng
Sét làm sính lễ, sấm làm mai

Xem toàn bộ câu nói hay trong Dị Thế Tà Quân tại đây