Đấu La Đại Lục

Câu nói hay trong  - Avatar

Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn chết là quỷ của Đường Môn

Xem toàn bộ câu nói hay trong Đấu La Đại Lục tại đây