Cổ Chân Nhân

Câu nói hay trong  - Avatar

Quả nhiên sáng sớm tóc đen thành tuyết trắng, thị phi thành bại quay đầu lại như không

Thay trời hành đạo? Cũng chỉ là một loại ném đá xuống giếng mà thôi.

Nếu như xuân thu thiền vừa mới luyện thành có hiệu quả kiếp sau vẫn muốn làm tà ma

Xem toàn bộ câu nói hay trong Cổ Chân Nhân tại đây